O ISPCAN

Poslaním ISPCAN je prevence všech forem násilí a ohrožení dětí v každé zemi světa a v každé formě: fyzické a psychické nasilí, sexuální zneužívání, zanedbávání péče, dětské bezdomovectví, dětská úmrtí, dětská prostituce, dětské oběti válečných konfliktů, dětské uprchlictví, nucená dětská práce a jiné formy.

Usilujeme o zvyšování povědomí veřejnosti o všech formách násilí páchaných na dětech, rozvoj preventivních aktivit a o podporu dětských práv ve všech oblastech světa.

Násilí páchané na dětech má mnoho forem, včetně fyzického, sexuálního a emocionálního zneužívání, týrání, zanedbávání nebo deprivace. K násilí dochází v mnoha prostředích – v místě, kde děti žijí, ve škole i na internetu. Stejně tak se násilí na dětech dopouští široké spektrum pachatelů – rodinní příslušníci, partneři, učitelé, sousedé, cizí lidé a jiné děti. Takové násilí nejenže dětem způsobuje nevratné škody, bolest a ponížení, ale může mít i fatální následky. Všechny děti mají právo na ochranu před násilím.

Práva miliónů dalších dětí, které ještě nejsou oběťmi, nejsou dostatečně chráněna. Násilí. Nucená dětská práce. Obchodování s dětmi. Sexuální vykořisťování. Ženská obřízka. Dětská manželství. Práva miliónů dětí na celém světě jsou porušována nejhoršími možnými způsoby.

Přidejte se proto k nám a přispějte k ochraně dětí v nouzi: jejich těl, myslí, srdcí, práv a důstojnosti.

Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN), založená v roce 1977, je jedinou multidisciplinární mezinárodní organizací, která celosvětově sdružuje profesionály, kteří se zabývají prevencí a řešením ohrožení a poškozování dětí po celém světě.

Více informací naleznete v naší aktuální výroční zprávě, která je dostupná zde (pouze v AJ).

Ochrana děti v ČR v datech

22.000 dětí v ČR žije mimo svou původní rodinu (jedná se o 13 dětí z tisíce,, což je o 1/3 více, než v jiných zemích)

2.200 dětí mladších 6 let žije v institucionálním typu náhradní výchovné péče (ve většině evropských zemích není možné takto malé děti umisťovat do institucionální péče)

3.800 dětí v ČR je každý rok odebráno z rodin a umístěno do náhradního výchovného prostředí z důvodu selhávání původní rodiny, aniž by existovala státem garantovaná síť sociálních služeb, které by těmto situacím předcházela nebo následně rodinám pomáhala jejich situaci řešit

Stát ročně vynakládá na 1 dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí částkou 4.500,-Kč, na pobyt dítěte v institucionální péči 470.000,-Kč

Ročně české soudy rozhodují přes 100.000 opatrovnických kauz týkajících se nezletilých, ve kterých děti potřebují právní ochranu

Společně dokážeme děti chránit. Připojte se k nám, protože každé dítě si zaslouží šťastný život.Congress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2Congress Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ispcan2018.org | Copyright © 2017 ispcan2018.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2

Access MyConference Portal